forbot
ایران
توربین ژنراتور نیروگاه قیمت در سمنان | خرید توربین ژنراتور نیروگاه ايران ارزان عمده فروشی یا خرده فروشی 1 تامین کننده | آل بیز

توربین ژنراتور نیروگاه در سمنان

پیدا شده است: 55 products برگشت به بخش "ژنراتور"
محصولات در  ايران → سمنان → Choose city

موجود می باشد
قيمت : 67159172.35 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
1 year on Allbiz
Delivery in سمنان from
چین
This company replies on the enquiry during 24 hours
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 470349471.24 IRR
سعر الجملة : 427682029.49 IRR (از 1  قطعه)
1
1 year on Allbiz
Delivery in سمنان from
چین
This company replies on the enquiry during 24 hours
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 67159172.35 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 335963893.07 IRR
سعر الجملة : 305727156.31 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
8
Delivery in سمنان from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها
سایت: po-mmz.minsk.by

موجود می باشد
قيمت : 167914765.42 IRR
سعر الجملة : 152863578.15 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 67159172.35 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 587936839.05 IRR
سعر الجملة : 534518534.29 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 470349471.24 IRR
سعر الجملة : 427682029.49 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 1343855572.27 IRR
سعر الجملة : 1221900646.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 587936839.05 IRR
سعر الجملة : 534518534.29 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 503945839.6 IRR
سعر الجملة : 458254724.17 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 705524154.5 IRR
سعر الجملة : 641691049.37 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 67159172.35 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 1007891679.2 IRR
سعر الجملة : 916509500.71 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 1007891679.2 IRR
سعر الجملة : 916509500.71 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 1007891679.2 IRR
سعر الجملة : 916509500.71 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
8
Delivery in سمنان from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها
سایت: po-mmz.minsk.by

موجود می باشد
قيمت : 167981946.53 IRR
سعر الجملة : 152863578.15 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 470349471.24 IRR
سعر الجملة : 427682029.49 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 705524154.5 IRR
سعر الجملة : 641691049.37 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 705524154.5 IRR
سعر الجملة : 641691049.37 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 705524154.5 IRR
سعر الجملة : 641691049.37 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 167981946.53 IRR
سعر الجملة : 152863578.15 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 100789157.45 IRR
سعر الجملة : 91718136.42 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 167981946.53 IRR
سعر الجملة : 152863578.15 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 134351961.43 IRR
سعر الجملة : 122290831.1 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 100755593.07 IRR
سعر الجملة : 91718136.42 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 335963893.07 IRR
سعر الجملة : 305727156.31 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 67192789.09 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 100755593.07 IRR
سعر الجملة : 91718136.42 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
قيمت : 67159172.35 IRR
سعر الجملة : 61145441.73 IRR (از 1  قطعه)
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
1
Delivery in سمنان from
چین
+818 
نمایش تلفن ها
سایت: sd-npt.com

موجود می باشد
شركت توربوژنراتور در حال حاضر با كسب تجربه اي گرانبها در زمينه: سرويس،بازسازي و ساخت ژنراتورهاي نيروگاهي خدمات ذيل را به صنايع نيروگاهي ارائه مي دهد ساخت انواع شينه ترانسپز سرويس و سيم پي  Read more
ایران, شهرك صنعتي/شاهرود 
توربین ژنراتور نیروگاه в других регионах